มี 20 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

นโยบายเว็บไซต์ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

Website Policy of (Organization/Website)

จัดทำเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

------------------------------------------

 ๑. วัตถุประสงค์

           www.bpp41.go.th ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดังต่อไปนี้  ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซตนี้ในทันที

 

๒. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

           ๒.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เนื้อหา"

            ๒.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่าย จ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหา

            ๒.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

           ๒.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากการบริการ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

           ๒.๕ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแกผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

            ๒.๖ การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๒.๕ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

           ๒.๗ ในกรณีที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

๓. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

            ๓.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

           ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รบอนุญาตตามข้อกำหนดของกองกำกับการตำรจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ และไม่ขัอต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

           ๓.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกองกำกับการำตรวจตระเวนชายแดนที่่ ๔๑ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

            ๓.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวบริการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อกับบริการ

            ๓.๕ ผู้ใช้บริการไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

            ๓.๖ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

            ๓.๗ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในความเสียหายอันกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

๔. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

            ๔.๑ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มิได้มีส่วนกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ไม่รับผิดอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่่ ๔๑

           ๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชือมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

๕. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

           กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซตฺ์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของการใช้บริการทั้งสิ้น

 

๖. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

           ๖.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบี่ยนไว้หรือไม่ก็ตาม

           ๖.๒ ผู้ใช้บริการะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

            ๖.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เคื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

 

๗. กฎหมายที่ใช้บังคับ

            การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

 

-------------------------------------

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ 
Privacy Policy of (Organization / Website)

จัดทำเมื่อ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

-------------------------------------------------


           กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ดังนี้

 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ทาง เว็บไซต์จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเอาไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (Zip Code ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ ( Telephone Number) เป็นต้น

 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sing Up) เพื่อสมัครใช้สมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง (หน่วยงาน /เว็บไซต์) จะเก็บข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน / ความชอบ ( Preferences / Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  จึงต้องเก็บรวบรวมของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซด์ (Access Times) และเว็บไซด์ที่ผู้ให้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)

 4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (Privacy Policy) ของเว็บไซต์นี้ เพื่อที่จะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการ ติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  เท่านั้น

 2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  ได้เก็บรวบรวม ไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 3. ในกรณีที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เป็นต้น   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ 

 

สิทธิในการการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก(หน่วยงาน/เว็บไซต์) ก็ได้โดยเพียงท่านกรอกข้อความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ทราบในหน้าเว็บไซด์ http://www.bpp41.go.th  

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑จึงกำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่นหมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น    กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวว่าด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่นจัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

 “คุกกี้” คือข้อมูลที่ (หน่วยงาน/เว็บไซต์) ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ให้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์  สามารถบันทึกหรือจดข้อมูลของผู้ใช้บริการเอาไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

 หากท่านเลือกที่จะใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่าองเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรืเยี่ยมชม ทั้งนี้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกข้อมูลหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในเชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งล่วงให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ ละคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

 ที่อยู่  ๑  หมู่ ๘ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร    โทรศัพท์  ๐  ๗๗๖๔  ๑๕๐๗ 

 

 

 

------------------------------------------------------------

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter