มี 98 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Previous Next

คำขวัญประจำหน่วยตำรวจตระเวนชายแดน

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

"เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ"

เสียสละ  หมายถึง  การปฏบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ ดังที่ปรากฎในอุดมการณ์ตำรวจตระเวนชายแดน " ความผาสุกของประชาชน อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน

อดทน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย ความมีวินัย และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำรงตนอย่างมีเกียรติ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเรียบร้อย ง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง ดังที่ปรากฎในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน " ตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องม่ีความเป็นอยู่ที่เรียบ ง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และสามารถพึ่งตนเองได้ "

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter